Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Vẩn một niềm đam mê chức nghiệp nơi Xứ người

                                                                                                         

     Nguồn bài viết qua email spqn1962@gmail.com , của Cô Diệu Phương khóa 11 .
    Ban biên tập trân trọng chia sẻ với Quí Thầy Cô , quý ACE cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn , một số hình ảnh của DP và các Lớp Việt Ngữ ở các trường (Toronto, Canada) trong ngày bãi trường niên khóa 2015- 2016.


                     
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

TIN BUỒN

           Ban biên tập trân trọng chia sẻ TIN BUỒN
     Nguồn bài viết qua email spqn1962@gmail.com , của Chị Diệp Đặng Thị Khóa 5 SƯ PHẠM QUI NHƠN .
                                                TIN BUỒN
     Trân trong báo tin các bạn SPQN. Khoá 5. Và quý bạn đồng môn SPQN trong và ngoài nước :
      Nhận tin từ bạn Kim Kiên ở San José. Cho biết Thân Mẫu của bạn Lê thị Mộng Hoa. Khoá 5 đồng thời là nhạc mẫu của bạn Thái văn Kha khoá 5 . đã từ trần ở Huế sáng ngày 16/7/2016
Tôi đã báo tin cho các bạn khoá 5 ở Huế đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình bạn Lê thị Mông Hoa Kèm theo vòng hoa khoá 5 ở Hải ngoại và vòng hoa khoá 5 ở quê nhà
     Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình Mộng Hoa. Và xin cầu nguyện Hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

                     LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...